FOUNDATION STUDIO PRINCIPLES / TEMEL STÜDYO İLKELERİ

VALUES / DEĞERLER

 • Equity / Eşitlik

Student should not make a distinction against any groups of different age, disability, sexual orientation, gender identity, nationality, race or ethnicity, political view, or religious belief; neither in their behavior nor in their designs or discourses.

Öğrenciler ne davranışlarında ne de tasarım ya da söylemlerinde, farklı yaş, engel, cinsel yönelim, cinsel kimlik, uyruk, ırk ve etnik köken, politik görüş, ya da dini inanca sahip hiçbir grup aleyhinde ayrımcılık yapmamalıdır.

 • Universal Design / Evrensel Tasarım

As the future designers who are going to design the environments and objects that disabled people will use; students are expected to understand the needs and disabilities of the handicapped people, and design to remove the barriers of them.

Gelecekte engelli insanların kullanacağı nesne ve çevrelerin müstakbel tasarımcıları olarak; öğrencilerden engellilerin ihtiyaç ve engellerini anlamaları, ve engelleri kaldırmak üzere tasarlamaları beklenmektedir.

 • Animal Rights / Hayvan Hakları

Students must be respectful to the non-human inhabitants (e.g. cats, ducks, etc.) and plants of the Taşkışla building.

Öğrenciler Taşkışla binasının insan olmayan sakinlerine (kediler, ördekler, vb.) ve bitkilerine karşı saygılı olmalıdırlar.

 • Sustainability / Sürdürülebilirlik

Considering the limited resources of the Earth, students are expected to show environmental responsibility to maintain a sustainable future.

Dünya’nın sınırlı kaynaklarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerin sürdürülebilir bir geleceğe imkan tanıyacak çevresel duyarlılığı göstermeleri beklenmektedir.

 • Plagiarism / İntihal

Plagiarism is using other people’s original ideas, words, or work without giving them credit. All students should avoid plagiarism by any means. If you are going to use someone else’s work or idea as a part of your work, you should cite the original author and give a link to his work if possible.

İntihal başkalarının orijinal fikirleri, sözleri, ya da çalışmalarını, onlara atıfta bulunmadan kullanmaktır. Öğrenciler ne olursa olsun intihalden kaçınmalıdır. Eğer bir başkasının çalışmasını ya da fikrini kendi çalışmanızda kullanacaksanız, asıl eser sahibine atıfta bulunmalı ve mümkünse çalışmasına bağlantı vermelisiniz.

HEALTH AND SAFETY / SAĞLIK VE GÜVENLİK

 • Emergencies and Injuries / Acil Durumlar ve Yaralanmalar

All students are obliged to fill an “Emergency Information Form” handed out by the faculty, which truthfully states health condition, medical alert information, and an emergency contact. If you witness an emergency status (studio injuries, fainting, epileptic attack, etc.), inform an instructor or any school authority as soon as possible.

Tüm öğrenciler fakülte tarafından verilen “Acil Durum Bilgilendirme Formu”nu doğru bir şekilde doldurmakla yükümlüdür. Form, sağlık durumu, sağlık uyarıları, ve acil durumda iletişime geçilecek kişi bilgilerini içerir. Bir acil durumla karşılaşmanız halinde (stüdyo yaralanmaları, bayılma, nöbet vb.) derhal bir öğretim üyesi ya da bir okul yetkilisini haberdar ediniz.

 • Pandemic / Pandemi

All individuals are required to properly wear masks, practice good hygiene and physical distancing, and follow the guidelines of the University and the Faculty of Architecture while in Taşkışla. Students should keep and use their own course materials and tools. Students must keep their work areas clean during and after studios. It is both courteous and safe to leave classrooms and studios on time and with all personal belongings and trash.

Taşkışla’dayken tüm bireylerin uygun şekilde maske takması, hijyen kuralları ve fiziksel mesafeye, üniversitemizin ve Mimarlık Fakültesi’nin ilgili yönergelerine uyması gerekmektedir. Öğrenciler kendilerine ait ders materyallerini ve araçlarını kullanmalıdır; stüdyoda çalışırken ve stüdyodan ayrılırken çalıştığı masa ve alanı temiz tutmalıdır. Dersliklerden ve stüdyolardan belirlenen zamanda ayrılmalı ve tüm kişisel eşya ve çöplerini beraberinde götürmelidir.

 • Hazardous Sprays / Zararlı Spreyler

Use of instant adhesives (cyanoacrylate glues and activator sprays), spray painting, or using any sort of aerosol sprays are prohibited in the Taşkışla building.

Hızlı yapıştırıcıların (siyanoakrilat yapışkanlar ve aktivatör spreyler), sprey boyaların, ya da herhangi tür aerosol spreylerin Taşkışla binası içinde kullanımı yasaktır.

 • Electrical Safety / Elektrik Güvenliği

Limit the number of plugged in electrical devices to what is necessary. Do not overload the plugs and the electrical network. Electrical extension cords and PC cords must be kept off of the floor to avoid any tripping hazard. Plug off any electrical equipment when not in use. Make sure your desks and chairs don’t crush any wires. Avoid using worn wires or broken plug sockets. Inform the technicians in case of a disturbance. Do not interfere with the black electrical switches unless you are told by an instructor.

İhtiyacınız olmayan elektronik cihazları fişe takılı bırakmayınız. Elektrik şebekesine ve prizlere aşırı yükleme yapmayınız. Uzatma kabloları ve bilgisayar kabloları, takılıp düşme tehlikesine mahal vermeyecek şekilde yerden uzak tutulmalıdır. Masa ve sandalyelerinizin hiçbir kabloyu ezmediğinden emin olunuz. Soyulmuş kablolar ve kırık priz soketlerini kullanmayınız. Bir arıza halinde teknisyenlere haber veriniz. Öğretim üyeleri tarafından söylenmedikçe siyah elektrik anahtarlarına müdahale etmeyiniz.

 • Blade Safety / Kesici Alet Güvenliği

Use your blades (utility knives, scissors, etc.) with utmost care. Most of the studio injuries are caused by these knives. Used utility knife blades pose a danger to cleaning staff and cats who live in the building. Do not leave used blades on the work surfaces or the ground, and avoid placing them directly into the trash bins. Collect used blades in a sealed container (e.g. a labelled soda can or a jar), then dispose or recycle properly.

Kesici aletlerinizi (maket bıçağı, makas, vb.) azami özenle kullanınız. Stüdyo yaralanmalarının çoğu bu kesicilerden kaynaklanmaktadır. Kullanılmış maket bıçağı uçları temizlik personeli ve binada yaşayan kediler için tehlike oluşturmaktadır. Kullanılmış bıçak uçlarınızı masalarda ve yerde bırakmayınız ve doğrudan çöp kutusuna atmaktan kaçınınız. Kullanılmış bıçaklarınızı kapalı bir kapta (etiketlenmiş bir meşrubat tenekesi ya da kavanoz gibi) biriktirip, sonrasında atınız ya da uygun geri dönüşüm kutusuna koyunuz.

 Night Use / Gece Kullanımı

 • Students who want to work in the Taşkışla building at night must fill a formal application and get approval from the Faculty of Architecture. Students who stay at night should only use the rooms that are assigned to them, stick to the hours declared in their permission, and follow the studio rules and equipment care principles.

Taşkışla binasında sabahlamak isteyen öğrenciler dilekçe ile başvurarak Mimarlık Fakültesi’nden izin almalıdır. Gece okulda kalan öğrenciler yalnızca kendilerine verilen sınıfları kullanmalı, izinlerinde belirtilen saatlere sadık kalmalı, ve stüdyo kurallarıyla donanım bakım ilkelerine uymalıdır.

STUDIO BEHAVIOR / STÜDYO DAVRANIŞLARI

 • Student Desks / Öğrenci Masaları

Studio desks must be left clean at the end of each studio, ready to accommodate the next session. Students must take all their belongings and trash with them as they leave their desks. Studio desk surfaces must be guarded against any harm.

Stüdyo masaları her stüdyonun sonunda bir sonraki derse hazır şekilde temiz bırakılmalıdır. Öğrenciler masalarından ayrılırken tüm eşyalarını ve çöplerini yanlarında götürmek zorundadırlar. Stüdyo masalarının yüzeyleri herhangi bir zarara uğratılmamalıdır, korunmalıdır.

 • Cutting Boards / Kesme Altlıkları

Cutting on any desk top surfaces, tables or counters without a cutting mat is strictly prohibited. Students are responsible to have and bring a cutting mat to all studio courses.

Masalar üzerinde kesme altlığı olmadan kesim yapılmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Her öğrenci kesme altlığına sahip olmak ve tüm stüdyolara getirmekle sorumludur.

 • Studio Cleaning / Stüdyo Temizliği

Studios must be left clean of any materials at the end of each class. Any materials and past projects should not be stored in the studio unless it is officially told by an instructor. At the end of the semester, students must leave the studio space clean.

Her dersin sonunda stüdyolar tüm malzemelerden temizlenmelidir. Hiçbir malzeme ya da geçmiş proje, öğretim üyeleri tarafından resmi olarak söylenmediği sürece stüdyolarda bırakılmamalıdır. Her yarıyılın sonunda öğrenciler stüdyo alanını temiz bırakmalıdır.

 • Recycling / Geri Dönüşüm

All residue / scrap materials should be properly reused or sorted to be recycled. For sustainable practices, Albırak participation is encouraged.

Tüm artan / atık malzemeler uygun şekilde yeniden kullanılmalı ya da geri dönüşüme uygun şekilde ayırılmalıdır. Sürdürülebilirlik için Albırak oluşumuna katılım teşvik edilir.

 • Caring for Taşkışla / Taşkışla’ya İtina Etmek

Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism lists the Taşkışla building as a “Group I Immovable Cultural Heritage”. Students must not damage, mistreat, put its safety at risk, or show lack of respect towards the Taşkışla building in any manner.

Taşkışla binası, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Birinci Grup Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak koruma altına alınmıştır. Öğrenciler Taşkışla binasına hiçbir şekilde zarar vermemeli, hor davranmamalı, güvenliğini tehlikeye sokmamalı, ya da herhangi bir şekilde saygısızlıkta bulunmamalıdır.

 • Work Area and Hours / Çalışma Alanı ve Saatleri

In studio classes, students are expected to immediately set up a fully operational working space for drawing and model making and maintain it during studio hours. Students must be present in the class during the studio hours having come prepared with assignments done, and participate in studio works and discussions.

Stüdyo derslerinde öğrencilerin ivedilikle çizim ve maket yapmaya hazır bir çalışma ortamı oluşturmaları ve stüdyo saatleri boyunca bu ortamı korumaları beklenmektedir. Öğrenciler ders saatleri boyunca hazırlıklı ve ödevleri yapılmış durumda stüdyoda bulunmalı, stüdyo çalışmaları ve tartışmalara katılım göstermelidir.

Studio spaces will be ventilated regularly during and after the studio due to the pandemic. All students must leave the space during these designated times. Lingering cannot be allowed. All courses are to end ten minutes prior to scheduled times to facilitate this.

Pandemi süresince stüdyo ve derslikler, dersler sırasında ve sonrasında düzenli olarak havalandırılacaktır. Tüm öğrenciler belirlenen bu saatlerde stüdyo ve derslikleri oyalanmadan terk etmelidir. Bununla ilişkili olarak dersler ders planındaki saatten on dakika önce sonlandırılacaktır.

 • Noise and Distraction Control / Gürültü ve Dikkat Dağıtıcıların Kontrolü

In order to maintenance of the shared working environment, students should show courtesy to others by keeping their voices low, and showing no loud behavior. Audio equipment (music players, notebook computer, etc.) are only permitted when used with personal headphones.

Paylaşılan çalışma ortamının korunabilmesi için öğrencilerden birbirlerine hassasiyet göstermeleri, seslerini düşük tutmaları ve gürültülü davranışlarda bulunmamaları beklenmektedir. Sesli araçlara (müzik çalar, dizüstü bilgisayar, vb.) yalnızca kulaklık ile kullanıldığında izin verilmektedir.

 • Mobile Devices / Mobil Cihazlar

Mobile devices are only allowed for course related uses. Mobile phone ringers must be turned off during the studio hours. Students should avoid any kind of distraction avoid in the studio environment.

Mobil cihazların sadece dersle ilgili kullanımına izin verilmektedir. Stüdyo saatleri boyunca cep telefonlarının sesinin kapalı olması gerekmektedir. Öğrenciler stüdyo içerisinde her türlü dağıtıcı etkenden kaçınmalıdır.

STUDENT AWARENESS / ÖĞRENCİ FARKINDALIĞI

We appreciate the courtesy shown by Foundation Studio participants, regarding the aforementioned principles.

Temel Stüdyo katılımcılarına, yukarıda hatırlatılan ilkeler çerçevesinde gösterecekleri duyarlılık için teşekkür ederiz.